Elazığ Belediye Meclisi Şubat Ayı Oturumu Yapıldı

Elazığ Belediye Meclisi Şubat ayı oturumu yapıldı.

Elazığ Belediye Meclisi Şubat Ayı Oturumu Yapıldı

Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara’nın başkanlığında yapılan oturumunda saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasıyla başladı.  Gündem maddeleri dışında yer alan Prof.  Dr. Naci Görür’ün isminin ilimizde bir caddeye verilmesi teklifi gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 


Gündem maddeleri arasında yer alan 


1. maddede 16.11.2023 tarih ve 89808554 sayılı İl Milli Eğitim yazısına istinaden, Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Harput Mahallesi Ada:340 Parsel:1 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-10B ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-10B-2B imar paftasında Park Alanda kalmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı yapılarak park alanı içerisinde söz konusu taşınmaza yönelik 7 metre genişliğinde yol işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

2. maddede Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi, Ada:279 Parsel:1 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-10C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-DIOC-IA imar paftasında Ticaret (T1) Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak; söz konusu taşınmazın güncel kadastro sınırına uygun olacak şekilde yapılaşma koşulu değiştirilmeden Ticaret (T1) Alanı olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

3. maddede Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlatılarak Belediyemize iletilen plan tadilat dosyalarına ilişkin; Elazığ İli, Merkez İlçesi, Şahinkaya Mahallesi Ada:4484 Parsel: 1 üzerindeki taşınmazın kuzeyinde bulunan trafo alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-09A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-09A-1B imar paftasında Park Alanında kalmaktadır. Trafo yerinde tespit edilen kot farkından dolayı yine aynı güzergâhta ve park alanında kalacak şekilde yerinin değiştirilmesi talebinin; Elazığ İli, Merkez İlçesi, İzzetpaşa Mahallesi Ada: 72 Parsel: 11 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-10A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-10A-3D imar paftasında Otopark Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin güneydoğu köşesinde yaklaşık 35m2 lik kısmının Trafo Alanı olarak işlenmesi talebinin; Elazığ İli, Merkez İlçesi, Bızmişen Mahallesi Ada:2901 Parsel:3 üzerindeki taşınmazın güneyinde bulunan alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-13B ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-13B-1B imar paftasında Park Alanında kalmaktadır. Söz konusu Park Alanının 12m.lik yol cephesinde yaklaşık 35 m2 lik kısmının Trafo Alanı olarak işlenmesi talebinin; Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi Ada:30 Parsel:316 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-9C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-9C-1C imar paftasında Park Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın doğusunda yaklaşık 35 m2 lik kısmının Trafo Alanı olarak işlenmesi talebinin; Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi Ada:4280 Parsel:3 üzerindeki taşınmazın güneydoğusunda bulunan alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-9C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-9C-4C imar paftasında yolda kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın güneydoğusunda yer alan yol alanının yaklaşık 30 m2 lik kısmının Trafo Alanı olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

Elazığ Belediye Meclisi Şubat Ayı Oturumu Yapıldı

4. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Aşağı Holpenk Mahallesi Ada:6076 Parsel:4 üzerindeki taşınmazın güneyinde bulunan alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-13D ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-13D-2B imar paftasında Park Alanında kalmaktadır. Bahse konu 2185 m21ik park alanının E: 1.20 Yençok:4 kata imarlı Eğitim Tesis Alanı (Orta) olarak işlenmesi talep edilmiş olup eş değer alan olarak ise tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Aşağı Holpenk Mahallesi Ada:6239 Parsel:2 üzerindeki E: 1.00 Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarında Eğitim Tesis Alanı (İlk) olarak işli bulunan alanın 3485 m21ik alanı pak işlenmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce talep edilen imar plan değişikliklerinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 5. maddede Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Zafran Mahallesi Ada:279 Parsel:5 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-09B ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-09B-2C, K42-D-09B-2D imar paftalarında Ağaçlandırılacak Alanda kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı yapılarak E: 1.50 Yençok: 18.50 yapılaşma koşullarında Eğitim Tesis Alanı olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 6. maddede Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi Ada:2181 Parsel:2 ve Ada:2182 Parselli üzerindeki taşınmazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-09D ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-09D-3A, K42-D-09D- 4B, K42-D-09D-1C, K42-D-09D-2D imar paftasında E: 1.50 Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarında Ortaöğretim Tesis Alanında kalmaktadır ve iki parselin arasından 7 metrelik yol geçmektedir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı yapılarak aradaki 7 metrelik yol kaldırılarak ortaeğitim tesis alanına dahil edilmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7. maddede idaremiz adına kayıtlı 23 ABL 367 plakalı aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sebebiyle, araç kaza masraflarının tahsili için karşı taraf Mehmet ŞİMŞEK aleyhine Hukuk İşleri Müdürlüğümüzce Elazığ İcra Müdürlüğünün 2023/4315 e. sayılı takip dosyası ile 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/255 E. sayılı davalar ikame edilmiş olup, karşı tarafça aracımızın zarar bedeli olan 50.000,00 TL ödendiğinden, açılan davadan ve icra takibinden feragat edilmesi hususunda gerekli meclis kararı alınması talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 8. maddede belediyemizin Elektrik Borcu ve muhtelif borçlarının ödenmesi için günün şartları da dikkate alınarak İller Bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi bankalarından 48 ay vade ile faiz hariç 170.000.000,00 TL (anapara) tutarında kredi kullanılması teklifinin görüşülmesi.

9. maddede Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin Usul ve esasların 7.Maddesinin 4.bendi uyarınca; Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda listede yazılı adası parsel numarası ve m2'si belirtilen taşınmazların Yapı Kayıt Belgesi bulunan vatandaşlarımıza belirtilen usul ve esaslar dahilinde satışı için Belediye Başkanına ve Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi

10. maddesi aşağıda ada,parsel, m2'leri ve imar durumu belirtilen şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan belediyemize ait hisseli parsellerin diğer hissedarlarına satışı, takası veya alımı için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi 
11. maddesiPlan tadilatları ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi maddeleri ele alınarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Elazığ Belediye Meclisi Mart ayı oturumlarının ilk birleşimi 4 Mart Pazartesi günü yapılacak.