Elazığ Belediye Meclisi Aralık Ayı Oturumları Başladı

Elazığ Belediye Meclisi Aralık ayı oturumlarının ilk birleşimi yapıldı.

Elazığ Belediye Meclisi Aralık Ayı Oturumları Başladı

Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara başkanlığında yapılan ilk birleşimde gündem maddeleri arasında yer alan 1. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Bızmişen Mahallesi, Ada:2821, Parsel:1 üzerindeki taşınmazın güneyinde bulunan alan yaklaşık 572 m2lik alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42- D-13B ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D- 13B-3A imar paftasında park ve yol alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak E:1.00 Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında T2 (Ticaret) Alanı olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi, 2. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi, Ada:3169, Parsel:1 Üzerindeki taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planı K42-D-15A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-15A-1B imar paftasında E:0.60, Yençok:6.50 yapılaşma koşullarında Akaryakıt Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak söz konusu parselin ifraz hattı ile ayrılarak 1.998 m21ik kısmının E:0.60 Yençok:6.50 yapılaşma koşullarında A(Akaryakıt) Alanı ve geri kalan yaklaşık 1.991 m21ik kısmının ise E:0.60 Yençok:6.50 yapılaşma koşullarında T2 (Ticaret) Alanı olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 3. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi, Ada:2970, Parsel:1 üzerindeki taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-09C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-09C-3D imar paftasında E:1.00, Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında resmi kurum alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak 3000m2 lik kısmının E:1.00 Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifi) olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 4. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Şahinkaya Mahallesi, Ada:5403, Parsel:5-6 üzerindeki taşınmazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-9A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-9A-4D imar paftasında ve 5 numaralı parsel E: 1.50 Yençok:24.50 yapılaşma koşullarında Ticaret+Konut Alanında (TİCK) kalmakta iken 6 numaralı parsel E: 1.50 Yençok:24.50 yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak E: 1.50 Yençok:8.50 yapılaşma koşullarında Ticaret+Konut Alanı (TICK) olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 5. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Aksaray Mahallesi, Ada:4550, Parsel: 16 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-10C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-10C-4D imar paftasında E: 1.00 Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında Sosyal ve Kültürel Alan olarak işlenmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak E: 1.00 Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarında Sosyal ve Kültürel Alan olarak işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi, 6. tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Nailbey Mahallesi, Ada:46, Parsel: 10,11,12,34 ve Kültür Mahallesi Ada:45, Parsel:24,27,31,33 üzerindeki taşınmazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-10A ve K42D-10D, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-10A-3D ve K42D-10D-2A imar paftalarında B-10 yapılaşma koşullarında TICK (Ticaret+Konut) Alanı olarak işlenmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak Kültür Mahallesi Ada:45 Parsel:33 nolu parsel sınırına göre yolun genişliği değiştirilmeden 12 metrelik yolun batıya kaydırılması talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 7. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Şahinkaya Mahallesi, Ada:5345 Parsel:7 nolu taşınmazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-09A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-09A-03A imar paftasında E: 1.50 Yençok:24.50 yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak şuyulandırma öncesi konumunda yer alan Park Alanıyla mevcut konumundaki Konut alanının yapılaşma koşulları korunarak ve eşdeğer alan olacak şekilde yer değiştirilmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 
8. maddede vatandaşın 09.11.2023 tarih ve 34102 sayılı dilekçe ile talebi üzerine; Belediyemiz sınırlarına dahil edilen Aşağı Holpenk ve Yemişlik Mahallelerinde uygulanan Köy Yerleşik Alan Sınırına ait İfraz Şartları başlığı altında bulunan "Parsel genişlikleri 15 m. den parsel derinlikleri 20 m. den az olamaz. İfraz suretiyle en fazla beş adet parsel elde edilir. Ifraz suretiyle elde edilen parseller ikinci kere ifraz yapılamaz." ifadesinin kaldırılması talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi, 9. maddede İlEmniyet Müdürlüğü talebi üzerine; tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi, Ada:4877, Parsel:1 üzerindeki taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-09C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-09C-3A imar paftasında E:1.50, Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanında (Karakol) kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak söz konusu parselin yapılaşma koşulları korunarak E:1.50, Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarında BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak işlenmesi; Ayrıca tapunun Elazığ III, Merkez İlçesi, Çaydaçıra Mahallesi, ilimiz imar planının kuzey sınırında bulunan Sağlık Tesis Alanı (Hastane) olarak işlenen taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-09A, K42-D-04D ve 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı K42-D-09A-2B, K42-D.04D.3C Imar paftasında E:1 00, Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarında Sağlık Tesis Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak söz konusu parselin yapılaşma koşulları korunarak E:1.50, Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) olarak işlenmesine yönelik taleplerin Imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi, 10. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Bizmişen Mahallesi, Ada:2400 Parsel:1 tüzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D- 13A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-13A-1A, K42-D-13A-1B, K42-D-13A-1C, K42-D-13A-2A imar paftalarında Orman Alanı olarak işli iken 2022 yılında yapılan imar planı ile donatı alanı olarak işlenmiştir. Ancak söz konusu taşınmazın TEMA Vakfina tahsis edildiği anlaşıldığından 1/5000 Nazım İmar Planında ve 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak; taşınmazın 2020 imar planındaki hali ile Orman Alanı işlenmesi talebinin; şehir plancısının hazırlamış olduğu teklif doğrultusunda Ağaçlandırılacak Alan olarak işlenmesinin oybirliğiyle kabulüne şeklinde 01/11/2023 tarih ve 2023/207-2 sayılı Belediyemiz Meclisince karar verilmiş olup, söz konusu Belediye Meclis Kararına askı süresi içerisinde yapılan itiraz talebinin görüşülmesi, 12. maddede belediyemiz meclisinin 04.04.2023 tarih ve 2023/82 sayılı kararı ile alınan Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Komisyon raporunda Belediye Meclisimiz tarafından proje proje ve uygulama alanında alınan kararların uygulamada doğabilecek sorunların giderilmesi için ilgili komisyon raporunun
1,6,10,13,21 ve 22. maddelerin incelenip değerlendirilmesine yönelik vatandaşın dilekçesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi, 13. maddede Elazığ İli Manas Yayıncılığın 26/10/2023 tarihinde vermiş olduğu dilekçede; Çaydaçıra Kavşağında bulunan Millet Bahçesinin isminin Elazığ ilimizin fahri hemşerisi ve Kırgızistan'ın büyük yazarı olan Cengiz AYTMATOV'un ismini ekleyerek "Cengiz AΥΤΜΑΤΟV Millet Bahçesi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi maddeleri ele alınarak oy birliği ile kabul edildi. 

Elazığ Belediye Meclisi ikinci birleşimi 5 Aralık Salı günü saat 18:00’de yapılacak.

Elazığ Belediye Meclisi Aralık Ayı Oturumları Başladı