Akçakiraz Belediyesi 1 Arsayı Satışa Çıkardı

Akçakiraz Belediyesi'ne ait 1 adet arsa açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Akçakiraz Belediyesi 1 Arsayı Satışa Çıkardı

Akçakiraz Belediyesi, Yüzbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ada:2492 Parsel:9 nolu 1.084,97 m² lik Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü ile hissedar olunan taşınmazın belediyeye ait olan 709,97 m²'lik  kısmını 2886 Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile satışa çıkardı.

Arsanın satışı için gerçekleştirecek açık artırmanın 03.03.2023 tarihinde saat 14:00 da  Akçakiraz Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirileceği öğrenildi.

Akçakiraz Belediyesi 1 Arsayı Satışa Çıkardı

Satışa çıkarılan arsaya ait bilgiler şu şekilde:

Arsanın bulunduğu adres: Akçakiraz/Yüzbaşı Mahallesi

Ada/Parsel: 2492/9 Nolu

M2: 709,97 m² lik Arsa

Muhammen Bedel: (709,97 m² x 550,00 TL) 390.483,50

İhaleye ilişkin detaylar ise şunlar:

AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN, BELEDİYEMİZ TAŞINMAZINA AİT SATIŞ İLANI

Belediyemiz Meclisinin 01.02.2023 tarihinde almış olduğu 08 No.lu Meclis kararına ve Belediye Encümeninin 17.02.2023 tarihinde almış olduğu 07 no.lu kararına istinaden satışına karar verilen Yüzbaşı mahalle sınırları içerisinde bulunan Ada:2492 Parsel:9 nolu 1.084,97 m² lik Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü ile hissedar olduğumuz taşınmazın Belediyemize ait olan 709,97 m²'lik  kısmı 2886 Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile  03.03.2023 tarihinde saat 14:00 da  Belediye Encümen Salonunda ihale edilecektir.

Söz konusu Taşınmaza ait tahmin edilen (muhammen) satış bedeli ve  ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda sunulmuştur.

İhaleye girecek olanların 200.00 (İkiyüz) TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden şartname satın almaları ve muhammen bedelin %3ü olan  11.714,50 (OnbirbinyediyüzondörtTLellikuruş) TL’ yi ihale tarih ve saatinden önce Belediyemiz tahsilat servisine veya Akçakiraz Belediye Başkanlığına ait TR 310001500158007304919034 İBAN nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.

Yüzbaşı Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı Ada: 2492 Parsel : 9 Nolu 709,97 m² lik Arsa (709,97 m² x 550,00 TL) 390.483,50 (ÜçyüzdoksanbindörtyüzseksenüçTLellikuruş)

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1- Kanuni ikametgahı olması,
2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)
3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
4 -Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a. Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu.

8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

9- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

İLAN OLUNUR.