Yemek Hizmeti Alınacak

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

KARAKOÇAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024/2025 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokulu/Ortaokul ve SYDV Kapsamına Alınan Öğrencilere Sıcak Öğle Yemeği Hizmet Alım İşi (852 Öğrenciye 90 İş Günü Toplam 76680 Öğün) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/868527
1-İdarenin
a) Adı : KARAKOÇAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Yavuz Selim Sokak No:2/B Kat 2 Yeni Halk Eğitim Merkezi Binası Karakoçan / ELAZIĞ 23600 MERKEZ KARAKOÇAN/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası : 0 424 711 23 84 - 0 424 711 23 83
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024/2025 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokulu/Ortaokul ve SYDV Kapsamına Alınan Öğrencilere Sıcak Öğle Yemeği Hizmet Alım İşi (852 Öğrenciye 90 İş Günü Toplam 76680 Öğün)
b) Niteliği, türü ve miktarı : SICAK ÖĞLE YEMEĞİ VERİLECEK TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR: 1-Atatürk İlkokulu 2-Karakoçan Ortaokulu 3-Başyurt İlkokulu 4-Başyurt Ortaokulu 5-Sarıbaşak İlkokulu 6-Sarıcan İlkokulu 7-sarıcan Ortaokulu 8-Bahçecik İlkokulu 9-Ş.J.K.Ü. Mahir Özdemir İlkokulu 10-Ş.J.K.Ü. Mahir Özdemir Ortaokulu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SICAK ÖĞLE YEMEĞİ VERİLECEK TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR: 1-Atatürk İlkokulu 2-Karakoçan Ortaokulu 3-Başyurt İlkokulu 4-Başyurt Ortaokulu 5-Sarıbaşak İlkokulu 6-Sarıcan İlkokulu 7-sarıcan Ortaokulu 8-Bahçecik İlkokulu 9-Ş.J.K.Ü. Mahir Özdemir İlkokulu 10-Ş.J.K.Ü. Mahir Özdemir Ortaokulu
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 09.09.2024, işin bitiş tarihi 17.01.2025
d) İşe başlama tarihi : 09.09.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.07.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KARAKOÇAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İşletme Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
. İstekliler; ilgili mevzuat gereği yetkili olan kurum veya kuruluşlardan (Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Meslek Odası vb.)  mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale tarihi itibarı ile geçerliliği olan, günlük üretim miktarı yemek verilecek öğrenci sayısının 2/3 ü (568 Adet/gün tabldot kapasiteli) kadar  kapasite raporu yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek ve idarenin isteği halinde sunulacaktır. (Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.)
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İSO:9001-2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ TS13075
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş malzemeli/malzemesiz yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

  • Basın No: ILN02059371
Metni Kaydır