Keban Asliye Hukuk Mahkemesi'nden İlan

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

T.C.

KEBAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı 2024/13 Esas

Keban Asliye Hukuk Mahkemesinden 2024/13 sayılı dosya

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından, Elazığ ili, Keban İlçesi, Sağdıçlar Köyü, 204 Ada, 8 Parsel, taşınmazın 4,62 m²'lik mülkiyet ve 501,7 m²'lik irtifak alanı kamulaştırılması yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince, kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazda 4,62 m²'lik mülkiyet ve 501,7 m²'lik irtifak alanı kısmının davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi adına irtifak hakkı tesisine karar verilmesi mahkememizden istenilmiştir.

Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. Kişilerin tebliğden itibaren otuz gün içinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargıda ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargıda dava açabileceği, açılacak davalarda husumetin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, bu süre içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin yargılama sırasında hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Keban şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazın değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini tebliğden itibaren 10 güniçerisinde mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 26/03/2024

  • Basın No: ILN02012395