Elazığ ve Malatya Orman İşletme Müdürlüklerinde 1/25000 Ölçekli Taslak Meşcere Haritası ve Ortofoto Üretimi hizmet alım işi için ihale düzenlenecek

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

ELAZIĞ VE MALATYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNDE 1/25000 ÖLÇEKLİ TASLAK MEŞCERE HARİTASI VE ORTOFOTO ÜRETİMİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elazığ ve Malatya Orman İşletme Müdürlüklerinde 1/25000 Ölçekli Taslak Meşcere Haritası ve Ortofoto Üretimi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/500552
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Üniversite mahallesi Zübeyde hanim Caddesi 123 23000 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası : 4242411113 - 4242411119
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Elazığ ve Malatya Orman İşletme Müdürlüklerinde 1/25000 Ölçekli Taslak Meşcere Haritası ve Ortofoto Üretimi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8157,27 Km2 alanda Elazığ ve Malatya Orman İşletme Müdürlüklerinde 1/25000 Ölçekli Taslak Meşcere Haritası ve Ortofoto Üretimi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Elazığ ve Malatya İlleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(Altı) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu, Araştırma Müdürlüğü İdare Binası Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:127 ELAZIĞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-İhaleye Ormancılık büro veya şirketi girmesi halinde;

Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu veya Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi sahibi ve ortakları olmak şartıyla ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda Orman Mühendisleri Odasından alınmış ve bu ihaleye konu iş için düzenlenmiş ve KİK İhale Kayıt No içeren “SERBEST ORMANCILIK/ORMAN ÜRÜNLERİ/ BÜRO VE ŞİRKET ODA TESCİL VE 5531 SAYILI KANUNA AİT MESLEKİ FALİYET İHALE YETKİNLİK BELGESİ”,

2-İhaleye Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu veya şirketi girmesi halinde;

İlk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından alınmış BÜRO VEYA ŞİRKET TESCİL BELGESİ ve bu ihaleye konu iş için düzenlenmiş KİK İhale Kayıt No içeren İHALE YETKİNLİK BELGESİ,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.

4.1.6 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 1-Hava fotoğraflarından ortofoto üretimi veya 2 Sayısal Hava Fotoğraflarından  3 Boyutlu Taslak Meşçere Haritası Üretimi ( Sayısal Orman Haritası) veya 3-  Meşcere Haritası (Orman Amenajman Planı) Yapma  İşleri  Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.

14.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları Orman İşletme Müdürlüklerinin 1/25000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Orman İşletme Müdürlüklerinnin 1/25000 Ölçekli Taslak Meşcere Haritası Üretimi dir.

14.2. Bu işlere ait benzer işler

1-Hava fotoğraflarından ortofoto üretimi veya

2 Sayısal Hava Fotoğraflarından  3 Boyutlu Taslak Meşçere Haritası Üretimi ( Sayısal Orman Haritası) veya

3-  Meşcere Haritası (Orman Amenajman Planı) Yapma  İşleri

Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

  • Basın No: ILN01832394