Elazığ'da Orta Hasarlı Bina Sahipleri Dikkat! Süre Uzatıldı

Orta hasarlı binalar için yeni genelge yayınladı. Yayınlanan genelgeye göre 5 Nisan'da belediyelerin karara bağlaması gereken binalar için 3 aylık ek süre tanındı.

Elazığ'da Orta Hasarlı Bina Sahipleri Dikkat! Süre Uzatıldı

6 Şubat yaşanan depremlerde Malatya'da birçok bina ağır hasar aldı yada yıkıldı. Deprem sonrası bazı binalar ise orta hasar raporu verildi. Orta hasarlılar için verilen süre sona ermek üzere yayımlanan genelgeyle ertelendi. 

Buna göre 5 Nisan'da belediyelerin karara bağlaması gereken binalar için 3 aylık ek süre tanındı. 5 Temmuz tarihine kadar belediyelerin kararını vermesi gerekiyor. Vatandaşlar, 12 Temmuz'a kadar ÇŞB'ye evrakları teslim etmesi gerekiyor. 

Yayımlanan genelge de;  “7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un Geçici 27 inci maddesinde *6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde orta hasarlı olarak tespit edilen ve güçlendirilmesi fen ve sanat kurallarına göre elverişli olmadığı için yıktırılan konut, işyeri ve ahırla ilgili 29 uncu maddenin üçüncü ve sekizinci fıkraları hariç olmak üzere, ağır hasarlı konut, işyeri ve ahıra ilişkin hükümleri uygulanır." denilmektedir. Kanun hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İlgi Genelgemiz ile açıklanmıştır.
İlgi Genelgede; ruhsat vermeye yetkili idarelerin güçlendirme izni için yapı ruhsatını 05.04.2024 tarihine kadar düzenleyerek, ruhsat verilen veya ruhsat verilmesi uygun görülmeyen binaların listelerini 12.04.2024 tarihine kadar il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İI Müdürlüğüne askı kodu, açık adres bilgileri ve tapu kaydı bilgilerini içerecek şekilde bildireceği ve 1 yıl içinde (05.04.2025) güçlendirme yapılarak yapı kullanma izin belgesinin de düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Gelinen süreçte yetkili idare ve vatandaşlardan kaynaklanan çeşitli nedenlerle ruhsat süreci tamamlanamamış binalarla ilgili olarak ilgi Genelgede belirtilen 29.12.2023 tarihine kadar başvurusu yapılmış olması ve "yapı kullanma izin belgesi" düzenlenmesi için verilen 1 yıllık sürenin sonu olan 05.04.2025 tarihinde değişiklik söz konusu olmaksızın;
1- Ruhsat vermeye yetkili idarelerimize "yaptı ruhsatı" düzenlemeleri için 05.07.2024 tarihine kadar ek süre verilmiştir.
2- Yapı ruhsatı verilen veya ruhsat verilmesi uygun görülmeyen binaların listelerinin ise 12.07.2024 tarihine kadar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne askı kodu, açık adres bilgileri ve tapu kaydı bilgilerini içerecek şekilde bildirilmesi gerekmektedir.
3- Süresi içerisinde ruhsat vermeye yetkili idarelerce bildirimi yapılmayan binalarla ilgili olarak, 7269 Sayıl Kanunun 13'üncü maddesi (b) fikrîsi hükümlerine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İI Müdürlüğünün ana çözüm ortağı olduğu afet enkaz kaldırma grubu koordinasyonunda, hasar tespit sürecinin kesinleştiği tarihler (kesin hasar tespit ilan/ itiraz varsa itiraz ilanı/ idari yargı kararı tarihleri) dikkate alınarak yekim işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.
Orta hasarlı binalardan hak sahibi kabul edilen afetzedelerin, hak sahipliği bakımından ağır hasarlı gibi değerlendirilerek konut kurasına dahil edilebilmesi, kura ve yıkım işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülerek Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için ruhsat alınan binalara ilişkin verilerin Genelge kapsamanda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
Valiliğinize ruhsat vermeye yetkili tüm idarelere gerekli bildirimlerin yapılmasının sağlanması ve yukarıda belirtilen hususlarda gecikmeye mahal verilmemesini önemle; Arz/rica ederim.” ifadelerine yer verildi