Elazığ Belediye Meclisi Temmuz Ayı Oturumları Sona Erdi

Elazığ Belediye Meclisi temmuz ayı oturumları yapılan ikinci birleşimle sona erdi.

Elazığ Belediye Meclisi Temmuz Ayı Oturumları Sona Erdi

Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara başkanlığında yapılan ikinci birleşimde Temmuz ayı imar komisyon raporları ele alındı. Gündem maddeleri arasında yer alan2. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Mornik Mahallesi, Ada:5450 Parsel:1 üzerindeki taşınmazın güneydoğusunda yer alan E:1.50 Yençok:15.50 yapılaşma koşullarında İlköğretim Tesis Alanı ve batısında bulunan park alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-C-06-A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-C-06A-3D imar paftasında kalmaktadır. Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak Park alanının Ada:5450 Parsel:1 nolu taşınmazın güneydoğusuna taşınarak 4000m2 olacak şekilde düzenlenmesi ve taşınan park alanının da E:1.50 Yençok:15.50 İlköğretim Tesis Alanı olarak düzenlenmesi talebinin; yer değişikliği yapılan taşınmazların aynı bölgeye hizmet ettiği ve kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik yapılması gerekçesiyle şehir plancısının hazırlamış olduğu teklif doğrultusunda oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.

3. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi, Ada:15 Parsel:1308 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-10D ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-10D-1D imar paftasında BL-8 yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak B-6 yapı nizamında TİCK (Ticaret +Konut) Alanı olarak düzenlenmesi talebinin; inşaat alanını (Emsal alanı) artırılarak plan bütünlüğünü bozacağından oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir. 4. maddede Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Aksaray Mahallesi, Ada:4550, Parsel:16 üzerindeki taşınmaz

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-10C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-10C-4D imar paftasında E:1.00 Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında Sosyal ve Kültürel Alan olarak işlenmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak E:1.00 Yençok:15.50 yapılaşma koşullarında Sosyal ve Kültürel Alan olarak işlenmesi talebinin; parsel bazlı imar değişikliği yapılarak kat yüksekliğinin artırılması plan bütünlüğünü bozacağından oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir.

5. maddede Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Bızmişen Mahallesi, Ada:2858 Parsel:1 ve Ada:2862 Parsel:1 üzerindeki taşınmazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-13A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-13A-2B imar paftasında Ada:2858 Parsel:1 nolu parsel E:1.00, Yençok:6.50 yapılaşma koşullarında Anaokulu Alanında, Ada:2862 Parsel:1 nolu parsel E:1.00, Yençok:6.50 yapılaşma koşullarında İlkokul Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak; Ada:2858 Parsel:1 ve Ada:2862 Parsel:1 üzerindeki taşınmazların E:1.00 Yençok:6.50 yapılaşma koşullarında Özel Eğitim Tesis Alanı olarak işlenmesi talebinin; Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tapu sahiplerinden muvaffakatname alınmadığı tespit edildiğinden oybirliğiyle REDDİNE karar verilmiştir 6. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Bızmişen Mahallesi, Ada: 2293 Parsel:8 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-13A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-13A-4B imar paftasında E:1.20, Yençok:15.50 yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmakta ve söz konusu taşınmazın güneyinde park alanı bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak; Ada 2293 Parsel 8 üzerindeki taşınmazın taşıt yolu bağlantısı bulunmadığından bahse konu olan taşınmazın güneyinde bulunan park alanının kaldırılması talebinin; Planlı Alanlar Yapım Yönetmeliğinin 14. Maddesinde "(14) Ifraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez." bahsedildiği gibi "... yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz" ifadesi doğrultusunda talebin oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.

7. maddede a) Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlatılarak Belediyemize iletilen plan tadilat dosyalarına ilişkin; Elazığ İli, Merkez İlçesi, Şahinkaya Mahallesi Ada:4484 Parsel:1 üzerindeki taşınmazın kuzeyinde bulunan trafo alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-09A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-09A-1B imar paftasında Park Alanında kalmaktadır. Trafo yerinde tespit edilen kot farkından dolayı yine aynı güzergâhta ve park alanında kalacak şekilde yerinin değiştirilmesi talebinin; bölgedeki ihtiyaç doğrultusunda KABULÜNE. 
b) Elazığ İli, Merkez İlçesi, İzzetpaşa Mahallesi Ada:72 Parsel:11 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-10A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-10A-3D imar paftasında Otopark Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin güneydoğu köşesinde yaklaşık 35m2 lik kısmının Trafo Alanı olarak işlenmesi talebinin; alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında otopark alanı içerisinde kaldığından ve yoğun yapılaşma olduğundan dolayı REDDİNE,
c) Elazığ İli, Merkez İlçesi, Bızmişen Mahallesi Ada:2901 Parsel:3 üzerindeki taşınmazın güneyinde bulunan alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-13B ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-13B-1B imar paftasında Park Alanında kalmaktadır. Söz konusu Park Alanının 12m.lik yol cephesinde yaklaşık 35 m2 lik kısmının Trafo Alanı olarak işlenmesi talebinin; kapasite yetersizliği sonucu oluşan ihtiyaç doğrultusunda KABULÜNE,
d) Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi Ada:30 Parsel:316 üzerindeki taşınmaz 1/5000. ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-9C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-9C-1C imar paftasında Park Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın doğusunda yaklaşık 35 m2 lik kısmının Trafo Alanı olarak işlenmesi talebinin; kapasite yetersizliği sonucu oluşan ihtiyaç doğrultusunda KABULÜNE,
e) Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi Ada:4280 Parsel:3 üzerindeki taşınmazın güneydoğusunda bulunan alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-9C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-9C-4C imar paftasında yolda kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın güneydoğusunda yer alan yol alanının yaklaşık 30 m2 lik kısmının Trafo Alanı olarak işlenmesi talebinin trafo alanı kaldırımda kaldığından ve imar plan bütünlüğünü
bozacağından REDDİNE karar verilmiştir maddeleri oy çokkupu ile kabul edilirken 

1. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi, Ada:30 Parsel:276 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-09C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-09C-1C imar paftasında (BL-8), (0.25-2.00) yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak 15 metrelik yoldaki ada kenar çizgisinin kadastral hat ve hâlihazır durumu göz önüne alarak güneye kaydırılması talebinin; söz konusu taşınmazın kuzeyinde yer alan 30 ada 282 parsel numaralı taşınmaz ile teknik olarak tevhid işlemlerinin gerçekleştirilememesi ve kuzeyindeki taşınmazın yapılaşmaya elverişli olmaması nedenleri ile; bahse konu talebin şehir plancısının hazırlamış olduğu teklif doğrultusunda oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir maddesi ise bir sonraki toplantıya ertelenerek yeniden görüşülecek. 

IL MERKEZİNDE BINALARDA TERAS KAT YAPILMAYACAK 

Temmuz ayı imar komisyonu ikinci raporunun 2. maddesinde yer alan İlimiz Genelinde Kış aylarında meydana gelen yoğun yağış nedeniyle binalardaki son kat teras çatıların

kullanımı ile ilgili şikâyetler gelmektedir. Bu şikâyetler nedeniyle İmar ve Şehircilik müdürlüğümüze yapılan Ruhsat taleplerinde gelen projelerde son kat teras çatı uygulamalarının yaptırılmaması hususunda gerekli meclis kararı alınması talebi ile ilgili teklif yazısı imar komisyonuna havale edilmiş olup yapılan toplantıda;

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5.Bölüm 40.Madde 11. Fıkra "Belediyeler meclis kararıyla mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacı ile dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu yetki, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar için de kullanılabilir."

Yine aynı yönetmeliğin 69. Maddesi "Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer alan hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez ve planlarda bu hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümler uygulanamaz. (Ek cümle:RG-11/7/2021-31538) Ancak ihtiyaç duyulması halinde, bu Yönetmeliğin değiştirilemeyen hükümlere aykırı olmamak kaydı ile idarelerin imar yönetmeliklerine eklenecek yöreye özgü ilave tanımlar bu kapsamda değerlendirilmez." Hükümleri doğrultusunda; Binalardaki son kat teras çatı uygulamasının sonraki süreçte kaçak yapılaşmaya mahal vereceğinden

dolayı son kat teras çatıların yaptırılmaması teklifi uygun görülmüştür maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan ikinci birleşimle Temmuz ayı oturumları sona erdi. Belediye Meclisi Ağustos ayında tatile gireceğinden oturum yapılmayacak.

Elazığ Belediye Meclisi Eylül Ayı oturumları 2 Eylül Pazartesi saat 18:00'de yapılacak.