Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Ayı İlk Toplantısında CHP'nin Önergesi Reddedildi

Elazığ Belediye Meclisi mayıs ayı oturumlarının ilk birleşimi Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başkanlığında yapıldı.

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Ayı İlk Toplantısında CHP'nin Önergesi Reddedildi

Birleşimin ilk gününde1. maddede Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Bızmişen Mahallesi, Ada:4167, Parsel:1 Üzerindeki taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-13A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-13A-4B imar paftasında E: 1.50, Yençok:24.50 yapılaşma koşullarında Ticaret Alanında(T3) kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak E: 1.50, Yençok:9.50 yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı (T2) olarak işlenmesi ve çekme mesafelerinin düzenlenmesi talebinin T2 alanı olarak işlenmesinin oyçokluğuyla reddedilmiş, çekme mesafesinin 15 metre olacak şekilde düzenlenmesi oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 01.02.2024 tarih ve 2024/29 sayılı Belediyemiz Meclisince karar verilmiş olup, söz konusu Meclis kararına askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir. İtiraz talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Ayı İlk Toplantısında CHP'nin Önergesi Reddedildi

2. maddede 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.Maddesi uyarınca; Belediyemizin 2023 Mali yılına ait kesin hesabının görüşülmesi, 3. maddede 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi uyarınca; Belediyemiz 2023 yılına ait Taşınır Mal Yönetimi Hesabının görüşülmesi,

4. maddede 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.Maddesinin; "Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir"amir hükmü gereğince Belediyemiz Meclisinin 2024 yılında

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Ayı İlk Toplantısında CHP'nin Önergesi Reddedildi

yapacağı "Tatil Ayın" belirlenmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi, 5. maddede Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğünce 2021 yılında ihalesi yapılan 2021/287731 İhale Kayıt numaralı “Veri Toplama ve Veri Yönetim Projesi Hizmet Alımı" işi, Belediyemiz Mahalle sınırlarının belirlenmesi, yeni yol tasarımlarının yapılması kapsamında, çalışmalar yürütülmüştür ve 09.04.2022 tarih, 2022/102 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanmıştır. Ancak 19.04.2024 tarih ve 9225 sayılı dilekçesi ile Belediyemize müracaat eden vatandaş sınır değişikliği nedeniyle birçok resmi işlemde sıkıntı yaşadığını bu nedenle işyerinin bulunduğu alanın eski mahalle sınırına dahil edilmesini talep ettiğinden, talep ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi, 6. maddede Elazığ Mahalli İdare Birliği Başkanlığının 01/04/2024 tarih ve 75564175-31 sayılı ilgi yazısı gereği; Üyesi bulunduğumuz Elazığ Mahalli İdare Birliği'nin birlik meclisinin yenilenmesi gerektiğinden, Birlik üyesi olan belediyelerin başkanları birlik meclisinin doğal üyesi olup, belediye meclis üyeleri arasından Elazığ Mahalli İdare Birlik Meclisine 3 (üç) asil, 1 (bir) yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.

7. maddede Elazığ TEKNOVA OSB'nin 15/04/2024 tarih ve 338 sayılı yazısında Müteşebbis Heyetinde görev alan üyelerin, Belediye seçimleri sonucunda görevlerinin sona ermesi nedeniyle yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Elazığ TEKNOVA OSB'de Müteşebbis Heyetinde görev yapmak üzere 5 asil 5 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi maddeleri ele alınarak oy çokluğu ile kabul edildi. 

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Ayı İlk Toplantısında CHP'nin Önergesi Reddedildi

Yeniden Refah Partisi belediye meclis üyeleri ihtisas komisyonları üyelerinin sayısının 5’ten 3’e düşürülmesi nedeniyle gündem maddelerinin komisyonlara sevklerinde çekimser oy kullandı. 

Yapılan oylama sonucu TEKNOVA OSB Müteşebbis heyeti asil üyeleri 
1- Şahin Şerifoğulları 
2- Veysi Toptaş
3- Adnan Karacimşit 
4- Murat Şerbet 
5- Abdülkadir Nar 
İsimlerinden oluştu.

Belediye Meclisinin ikinci birleşimi 3 Mayıs Cuma günü saat 18:00’de yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyelerinin ihtisas komisyon üyelerinin  yeniden 3’ten 5’e çıkarılması yönünde vermiş oldukları önerge oy çokluğu ile reddedildi.