Elazığ Belediye Meclisi Haziran Oturumu Başladı

Elazığ Belediye Meclisi Haziran ayı oturumlarının ilk birleşimi  yapıldı.

Elazığ Belediye Meclisi Haziran Oturumu Başladı

Elazığ Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılan ilk birleşim Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasıyla başladı. Birleşimde gündem maddeleri arasında yer alan 1. maddede Tapurun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi, Ada:3010 Parsel:6 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli 1 Nazım İmar Planı K42-D-14A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-14A-2:B imar paftasında E: 1.50 Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarında TICK Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak söz konusu taşınmazın 885m2lik kısmının E: 1.50 Yençok: 15.50 yapılaşma koşullarında T2(Ticaret) Alanı, kalan kısmının A-5, (0.30-1.50) yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin talebinin İmar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 2. maddede Tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi, Ada:30 Parsel:276 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı K42-D-09C ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-09CIC imar paftasında (BL-8), (0.25-2.00) yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak 15 metrelik yoldaki ada kenar çizgisinin kadastral hat ve hälihazır durum göz önüne alarak güneye kaydırılması talebinin İmar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 3. maddede Tapunun Elazığ Ili, Merkez liçesi, Sürsürü Mahallesi, Ada: 15 Parsel: 1308 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Narım İmar Planı K42-D-10D ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-10D-ID imar paftasında BL-8 yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak B-6 yapı nizamında TICK (Ticaret +Konut) Alant olarak düzenlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4. maddede Tapunun Elazığ III, Merkez liçesi, Yemişlik Mahallesi, Ada:6123 Parsel:3 üzerindeki taşınmaz E:0.10 Yengok:2 kat yapılaşma koşullarında Pazar Alanı ve batısında bulunan E: 1.20 Yençok serbest Dini Tesis(Kuran Kursu) Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-14-A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-14A-ID, K42D-14A-4A imar paftasında kalmaktadır. Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygularna Planında plan tadilatı yapılarak yapılaşma koşulları değiştirilmeden Pazar Aları ve Dini Tesis (Kuran Kursu)

Alanının yer değiştirilmesi talebinin İmar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 5. maddede Toplu Konut İdaresinin 557687-543358 sayılı yazılarıyla Belediyemize iletilen plan tadilat dosyalarına ilişkin; Elazığ lli, Merkez İlçe, Aksaray 2 Adet, Aşağıholpenk, Bızmışen, Hırhik, Mornik, Yemişlik mahallerinde 7 Adet plan tadilatlarının imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, , 6. maddede Tapunun Elazığ lli, Merkez İlçesi, Mornik Mahallesi Yençok:30.50 yapılaşma koşullarında Açık ve Kapalı Spor Tesis Alanı ve batısında bulunan park alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-C-06-A ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-C-06A-3D imar paftasında kalmaktadır. Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazan İmar Planı ve 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak Park alarının Ada: 5450 Parselli nolu taşınmazın güneydoğusuna taşınarak 4000m2 olacak şekilde düzenlenmesi ve taşman park alanının da E: 1:50 Yençok: 15.50 İlköğretim Tesis Alanı olarak düzenlenmesi talebinin imar

komisyosuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 7. maddede Şehir içi Toplu Taşıma ücretlerinin günün şartlarma göre yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi, 8. maddede Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere açılmış olan sondaj kuyularımızın, pompa istasyonlarımızın, İçme suyu antma tesisimizin ve terfi merkezlerimizin giderek artan maliyetlerini göz önünde tutarak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Ücret Tarifesi'nin yeniden gözden geçirilmesi talebi ile ilgili teklif yazısının  görüşülmesi9. maddede İlimiz Merkez Yurtbaşı Belde Belediyesi 15.05.2024 tarih ve 621 sayılı yazı ile Belediyemize müracaat ederek, yazı ekinde sunulan 03.05.2024 tarih ve 24 sayılı Meclis kararında belirtilen Belediyemiz tarafından mevcut toplu taşıma araçlarında kullanılan ELZ kart sisteminden faydalanmak üzere Belediyemize talepte bulunmuş olup,5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75.maddesinde; "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır "amir hükmü gereğince akıllı kart okutma (Validatör) cihazlarının belde belediyesi tarafından alınması ve daha sonraki bakım onarım işlerinin de belde belediyesi tarafından yapılması kaydıyla söz konusu sistemden ücreti mukabilinde faydalandırılmak üzere ilimiz Merkez Yurtbaşı Belde Belediyesi ile protokol yapılmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi. 10. maddede 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu'nun 4. üncü maddesi gereği, Yerel seçimin yenilenmesi nedeniyle belediye meclis üyeleri değiştiğinden dolayı, Çiftçi Malları Murakabe Heyetinde görev alacak 5 asil ve 5 yedek Belediye Meclis üyesinin yeniden belirlenmesi talebi.

11.maddede Belediyemiz dolu ve boş memur kadrolarından ekli cetvelde belirtildiği şekilde iptal ve ihdaslarının yapılması hususunda gerekli meclis kararı alınması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.

12. maddede Ekli listede Mahallesi, Ada, Parsel, m2'si belirtilen gayrimenkullerin şehir imar planında yol ve yeşil alan gibi kamu hizmetlerine ayrıldığından, 5 yıllık imar programı ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi maddeleri ele alınarak oy çokluğu ile kabul edildi. 

Birleşimde yapılan oylama sonucu 
Çiftçi Malları Murakabe Heyetine seçilen asil üyeler şu isimden oluştu:

Habip Yalçın
Gürkan Acar 
Celalarttin Albakabala
Yılmaz Yıldız 
Veysi Toptaş

Elazığ Belediye Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi 4 Haziran Salı günü 18:00’de yapılacak.

Elazığ Belediye Meclisi Haziran Oturumu Başladı

Elazığ Belediye Meclisi Haziran Oturumu Başladı