Elazığ Belediye Meclisi Aralık Ayı Oturumları Sona Erdi

Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara başkanlığında Aralık ayının ikinci ve son birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan 'birinci maddede belediyemiz meclisinin 04/09/2023 tarih ve 2023/163 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyemizin ifa edeceği her türlü hizmete karşılık olmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine istinaden 2024 Mali yılı ücret tarifesi taslağı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

Elazığ Belediye Meclisi Aralık Ayı Oturumları Sona Erdi

2. maddede vatandaşın dilekçesi üzerine, Belediyemiz meclisinin 04/12/2023 tarih ve 2023/222 sayılı kararı ile Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz meclisinin 04.04.2023 tarih ve 2023/82 sayılı kararı ile alınan Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Komisyon raporunda Belediye Meclisimiz tarafından proje ve uygulama alanında alınan kararların uygulamada doğabilecek sorunların giderilmesi için ilgili komisyon raporunun 1,6,10,13,21 ve 22. maddelerin incelenip değerlendirilmesine yönelik komisyon raporunun görüşülmesi.
3. maddede Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıdal güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak üzere 5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler ile Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe girmiş ve buna bağlı olarak da hazırlanan Sebze Ve Meyve Ticareti Ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik ise 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ilgili Yönetmeliğin Geçici 1.maddesinin 12. fikrasmda; "01.01.2012 tarihinden önce kurulmuş toptancı hallerindeki tahsisli işyerleri, mevcut tahsis sahiplerine Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2012 tarihinden itibaren hiçbir işleme süresi nedeniyle yeniden sözleşme yapılmak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmek üzere gerek kalmaksızın on iki yıl süreyle kiralanmış sayılır. Hükmü amir iken ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilerek "on iki yıl " olan süre "on sekiz yıl  " olarak değiştirilmiş ve 01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 29/4/2023 tarih ve 32175 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ve yönetmelik doğrultusunda Mülkiyeti Belediyemize ait Sebze Halinde bulunan ekli 81 Adet Komisyoncu işyerinin ilgili kanun ve yönetmelikte belirtilen hususları yerine getirmek kaydıyla sözleşeme sürelerinin 01.01.2030 tarihine kadar uzatılması ve uzatılan sözleşme gerekli meclis kararı alınması talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi 

 

Elazığ Belediye Meclisi Aralık Ayı Oturumları Sona Erdi
4. maddede İlimizde kurban satış yeri hizmetlerinin bir araya toplanarak tek merkezden yürütülmesi ve doğal, ekolojik, çevresel duyarlılığa sahip, çağın ve dijital dönüşümün gereklerini yerine getiren, ekonomik kazanımlarla gençlerin alım-satıma ve hayvancılık sektörüne ilgisini çekebilecek, sağlıklı ve sürdürülebilir hayvan ürünleri arzı sağlayan bir canlı hayvan borsası oluşturulması amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Programı kapsamında Elazığ Belediye Başkanlığı ve Elazığ Hayvan Ürünleri TDİOSB ortaklığı, Elazığ TDI (Besi) OSB ve Fırat Üniversitesi TAHAM iştiraki ile hazırlanan 27.842.486,00 TL toplam bütçeye sahip Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi Projesi'nde Belediyemiz eş finansman tutarı 9.000.000,00 TL (Dokuz Milyon Türk Lirası) öngörülmüş olup, eş finansman için Elazığ Belediye Başkanlığımızca projeye 9.000.000,00 TL tutarında gerekli desteğin verilmesi için belediyemiz meclisinin 02/01/2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı alınmıştır. Ancak Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi Projesi'nde Belediyemiz eş finansman tutarı 13.500.000,00 TL ye yükseltilmesi gerektiğinden kararın aşağıda yazıldığı şekilde yenilenmesi gerekmektedir. İlimizde kurban satış yeri hizmetlerinin bir araya toplanarak tek merkezden yürütülmesi ve doğal, ekolojik, çevresel duyarlılığa sahip, çağın ve dijital dönüşümün gereklerini yerine getiren, ekonomik kazanımlarla gençlerin alım- satıma ve hayvancılık sektörüne ilgisini çekebilecek, sağlıklı ve sürdürülebilir hayvan ürünleri arzı sağlayan bir canlı hayvan borsası oluşturulması amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Programı kapsamında Elazığ Belediye Başkanlığı ve Elazığ Hayvan Ürünleri TDÍOSB ortaklığı, Elazığ TDİ (Besi) OSB ve Fırat Üniversitesi TAHAM iştiraki ile hazırlanan
Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi Projesi'nde Elazığ Belediye Başkanlığımızca projeye 13.500.000,00 TL (onüçmilyonbeşyüzbin) TL tutarında gerekli desteğin verilmesi ve bununla ilgili tüm iş ve işlemler için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.

Elazığ Belediye Meclisi Aralık Ayı Oturumları Sona Erdi

5. maddede Aşağıda tabloda belirtilen Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü 2023 mali yılı bütçesinden Park ve Bahçeler müdürlüğüne 17.000.000,00 TL aktarılması talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi 
6. maddede aşağıda ada,parsel, m2'si ve imar durumu belirtilen şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan belediyemize ait hisseli parselin diğer hissedarlarına satışı, takası veya alımı için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi 
7. maddede Plan tadilatları ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Elazığ Belediye Meclisi Ocak ayı oturumlarının ilki 2 Ocak 2024 Salı günü 18:00’de yapılacak.