Baskil Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nden Taşınmaz Satışı

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

İLAN

BASKİL KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği

SATIŞ YAPILAN TAŞINMAZLAR

SIRA NO

İLİ  

İLÇESİ

MAHALLE / KÖY

ADA

PAR.

CİNSİ 

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

HAZİNE HİSSESİ

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

 İHALE SAATİ

1

Elazığ

Baskil

Emirhan

181

20

Ham Toprak

4.540,03 m²

Tam 

İmarsız

181.700,00 TL

45.425,00 TL

30.11.2023

09:30

2

Elazığ

Baskil

Emirhan

155

6

Ham Toprak

1.684,12 m²

Tam 

İmarsız

101.100,00 TL  

25.275,00 TL

30.11.2023

09:45

3

Elazığ

Baskil

Akuşağı

163

5

Ham Toprak

4.691,49 m²

Tam 

İmarsız

211.200,00 TL

52.800,00 TL

30.11.2023

10:00

4

Elazığ

Baskil

Kale

    /

608

Susuz tarla

1.900,00 m²

Tam 

İmarsız

57.000,00 TL

14.250,00TL

30.11.2023

10:15

5

Elazığ

Baskil

Konalga

348

2

Ham Toprak

78.194,37m²

Tam

İmarsız

782.000,00 TL

195.500,00 TL

30.11.2023

10:30

6

Elazığ

Baskil

Karakaş 

122

1

Ham Toprak

136.483,47 m²

Tam

İmarsız

4.095.000,00 TL

1.023.750,00 TL

30.11.2023

10:45

7

Elazığ

Baskil

Karakaş 

124

8

Ham Toprak

57.013,98 m²

Tam

İmarsız

1.996.000,00 TL

499.000,00 TL

30.11.2023

11:00

8

Elazığ

Baskil

Resulkahya

128

39

Ham Toprak

10.808,14 m²

Tam

İmarsız

541.000,00 TL

135.250,00 TL

30.11.2023

11:15

9

Elazığ

Baskil

Resulkahya

156

215

Ham Toprak

23.351,21 m²

Tam

İmarsız

935.000,00 TL

233.750,00 TL

30.11.2023

11:30

1- ) Yukarıda tapu bilgileri yazılı 9 adet taşınmazın satış ihalesi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre,  ilan metninde gösterilen tarih ve saatte   Baskil  Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Makam odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

- Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 4) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3-) Hazine taşınmazlarının satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4-) Satış/ kiralama yapılacak taşınmaz mal,taşınır mal ve irtifak hakkı ihalelerinden doğacak her türlü vergi,resim,harç alıcıya aittir.

5-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Baskil Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

6-) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibarensırayla devam edecektir.

7) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8-) İta Amiri İhale kararını 15 (onbeş) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.

9-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr  ve http//elazig.csb.gov.tr// adresinden görülebilir.        

10-)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli,sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işle bedeli olarak,

5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir),5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş),10 milyon TL' yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmi beş) oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.

11-) Satışı yapılan taşınmazın, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.

İLAN OLUNUR

  • Basın No: ILN01933475