Akçakiraz Belediyesi'nden Taşınmaz Satış İlanı

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

T.C

AKÇAKİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BELEDİYEMİZİN HİSSELİ TAŞINMAZINA AİT SATIŞ İLANI

           Belediyemiz Meclisinin 01.08.2023 tarihinde almış olduğu 19 Nolu Meclis kararına ve Belediye Encümeninin 01.09.2023 tarihinde almış olduğu 62 Nolu kararına istinaden satışına karar verilen Harput Hazır Beton Orman Ürünleri Petrol Gıda Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret LTD. Şirketi ile hissedar olduğumuz aşağıda niteliği, m2 si, muhammen bedeli belirtilen taşınmaz 2886 Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile  22.09.2023 tarihinde saat 14:00 da  Belediye hizmet binası Toplantı Salonunda ihale edilecektir.

        İhaleye girecek olanların 200.00 (İkiyüz) TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden şartname satın almaları ve muhammen bedelin %3 ünü ihale tarih ve saatinden önce Belediyemiz tahsilat servisine veya Akçakiraz Belediye Başkanlığına ait TR 310001500158007304919034 İBAN nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.

1.Perçenç (Akçakiraz) tapu kütüğüne kayıtlı Ada : 460 Parsel : 4  Nolu 36.527,75 m² lik taşınmazın 1.864,29 m2 lik hissesi  (1.864,29 x 1.750,00TL) 3.262.507,50 (ÜçmilyonikiyüzaltmışikibinbeşyüzyediTLellikuruş)

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1- Kanuni ikametgahı olması,

2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

     a. Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

     b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

     c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

     a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

     b. Tüzel kişi olması tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

     c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu.

8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

9- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

İLAN OLUNUR. 01.09.2023                                      

  • Basın No: ILN01888081