Valilik Araçlarına Akaryakıt Alınacak

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

VALİLİK ARAÇLARINA AKARYAKIT ALIMI

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

Valilik Araçlarına Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1253868

1-İdarenin

a) Adı: ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

b) Adresi: Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 23100 - ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası: 4242475327 - 4242474631

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: Valilik Araçlarına Akaryakıt Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 20.000 Lt. Kurşunsuz Benzin ve 30.000 Motorin (diğer) Satın Alınması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve Motorin (Euro Dizel) yükleniciye ait akaryakıt istasyonundan OTTS ile pompa teslimi alınacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi: Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve Motorin (Euro Dizel) yükleniciye ait akaryakıt istasyonundan OTTS ile pompa teslimi alınacaktır. d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 29.11.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu. Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ / Merkez

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler; aşağıda yazılı bulunan belgelere ait bilgileri elektronik ihale ortamında, yeterlilik bilgileri tablosunda sunacaklardır.

1-) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan, teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, ihale dosyasında verilmesi zorunludur. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)

2-) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan, Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Belgesini, ihale dosyasında verilmesi zorunludur. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)

3-) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini ihale dosyasında verilmesi zorunludur. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)

4-) Türkiye’de bulunan OTTS’ye sahip akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri gösteren açık adresli ve telefon numaralı listesini işe başlamadan önce ( İdarenin talebi doğrultusunda) İDARE’ye verecektir.

5-) İstekliler tarafından, bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve Çalıştırma İzin Belgesi, ihale dosyasında verilmesi zorunludur. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri) Ayrıca; İsteklinin OTTS ile yakıt vereceği akaryakıt istasyonu Elazığ Hükümet Konağı Binasına en fazla 10 Km. mesafede olması zorunludur

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.                   

  • Basın No: ILN01932717