RESMİ İLAN

                                                       &n

12 Ocak 2015 - 18:35

                                                        İHALE İLANI                                       ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE MAKİNELERDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası:2015/1015 1-İdarenin a)Adresi: CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30/ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ /ELAZIĞ b)Telefon ve faks numarası:  4242484720-4242484720 c)Elektronik Posta Adresi: [email protected] ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  (varsa ): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a)Niteliği, türü ve miktarı: PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE MAKİNELERDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamede ulaşılabilir. b)Teslim yeri: PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SERA ALANI / ELAZIĞ c)Teslim tarihi: SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 30 ( OTUZ  ) TAKVİM GÜNÜDÜR 3-İhalenin a)Yapılacağı yer: ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU ( A BLOK KAT:1 ) / ELAZIĞ b)Tarihi ve saati: 04.02.2015-13:30 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:   İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY ( Türk Lirası )karşılığı ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE İŞLERİ SERVİSİ ( A BLOK KAT: 1) /ELAZIĞ adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU ( A BLOK KAT: 1 )/ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 ( ALTMIŞ ) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Bu haber 5104 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
ELAZIĞ BELEDİYESİ YAZ ŞENLİKLERİ BAŞLIYOR
ELAZIĞ BELEDİYESİ YAZ ŞENLİKLERİ BAŞLIYOR
OTOBÜS TERMİNALİ TEMİZLENDİ
OTOBÜS TERMİNALİ TEMİZLENDİ