Rek­tör Prof.​Dr.​De­mir­dağ: “Diş Has­ta­ne­si Ka­pa­tı­la­maz”

Erol KARA/Fırat Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kut­bed­din De­mir­dağ, Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si­nin ka­pa­na­ca­ğı yö­nün­de çıkan söy­len­ti­le­ri­nin ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. 


Rek­tör Prof.​Dr.​De­mir­dağ: “Diş Has­ta­ne­si Ka­pa­tı­la­maz”

Rek­tör De­mir­dağ, “Eği­tim, öğ­re­tim veren bir fa­kül­te ve ona bağlı has­ta­ne neden ka­pa­tıl­sın? Fi­zi­ki mekân ko­nu­sun­da ve per­so­nel ko­nu­sun­da sı­kın­tı çek­me­miz, has­ta­ne­nin ka­pa­na­ca­ğı an­la­mı­na gel­mez. Öyle bir şey yok” diye ko­nuş­tu.
   Fırat Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kut­bed­din De­mir­dağ, “Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si nasıl ka­pa­tıl­sın? Öğ­re­tim üye­le­ri, öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri ve öğ­ren­ci­le­ri­miz var. Orada bir eği­tim ve­ri­li­yor. Ta­şe­ron ya­sa­sın­dan sonra ele­man te­mi­ni ko­nu­sun­da sı­kın­tı­la­rı­mız var. Sağ­lık per­so­ne­li ek­sik­li­ği ve fi­zi­ki mekân ile il­gi­li sı­kın­tı­la­rı­mız var. Hiz­met­ler­de belki sı­kın­tı­lar ola­bi­lir ama ka­pa­tıl­ma­sı gibi bir şey ola­maz. Belki is­te­nen se­vi­ye­de has­ta­la­ra hiz­met ve­ril­me­miş ola­bi­lir ama bu ka­pa­tı­la­ca­ğı an­la­mı­na ge­le­mez. Fırat Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­sin­de de ben­zer sı­kın­tı­la­rı­mız var. Mev­cut im­kân­lar­la gi­der­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Per­so­nel ih­ti­ya­cı hat saf­ha­da. Hiz­met­te ak­sa­ma­lar ola­bi­lir ama va­tan­daş­la­rı­mız bunu an­la­yış­la kar­şı­la­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” dedi