AFAD, YARDIM VE HASAR TESPİTLİ BİNA SAYISINI AÇIKLADI

AFAD, YARDIM VE HASAR TESPİTLİ BİNA SAYISINI AÇIKLADI

Ela­zığ'ın Siv­ri­ce il­çe­sin­de mey­da­na gelen 6.8 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­re­min ar­dın­dan Tür­ki­ye'nin dört bir ya­nın­da­ki va­tan­daş­lar dep­rem böl­ge­si­nin yar­dı­mı­na koştu. AFAD eliy­le resmi ola­rak böl­ge­de­ki ya­ra­la­rı sar­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen yar­dım kam­pan­ya­la­rın­da şu ana kadar 30 mil­yon 564 bin 365 lira yar­dım top­lan­dı­ğı açık­lan­dı.

27 Ocak 2020 - 11:43


AFAD'ın resmi in­ter­net si­te­sin­den bugün ya­pı­lan açık­la­ma­da; "24.01.2020 ta­ri­hin­de saat 20.55’te Ela­zığ ili Siv­ri­ce il­çe­sin­de 6,8 bü­yük­lü­ğün­de bir dep­rem mey­da­na gel­miş­tir. Dep­rem son­ra­sın­da böl­ge­de 4 bü­yük­lü­ğü üzeri 21 dep­rem mey­da­na gel­miş olup, top­lam artçı dep­rem sa­yı­sı 948’dir.

AFAD ko­or­di­nas­yo­nun­da­ki mü­da­ha­le fa­ali­yet­le­ri ile şim­di­ye kadar 45 kişi en­kaz­dan sağ kur­ta­rıl­mış­tır. Dep­rem­de 39 va­tan­da­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­miş (Ela­zığ 35, Ma­lat­ya 4), dep­rem son­ra­sı has­ta­ne­le­re baş­vu­ran 1.607 va­tan­da­şı­mız­dan 1.516’sı ta­bur­cu edil­miş­tir.

Tür­ki­ye Afet Mü­da­ha­le Planı (TAMP) kap­sa­mın­da 3.829 per­so­nel, 568 araç ve 22 arama kur­tar­ma kö­pe­ği böl­ge­de görev yap­mak­ta­dır. Böl­ge­ye top­lam 24.402 çadır, 26.501 yatak ve 62.963 bat­ta­ni­ye ulaş­tı­rı­lır­ken; 34.000 öğün sıcak yemek, 13.500 kah­val­tı ve 7.000 çorba dep­rem­den et­ki­le­nen va­tan­daş­la­rı­mı­za da­ğı­tıl­mış­tır.

Ela­zığ ve Ma­lat­ya Yar­dım Kam­pan­ya­sı, aziz mil­le­ti­mi­zin yoğun il­gi­siy­le devam et­mek­te­dir. 5.312.085TL kam­pan­ya kap­sa­mın­da oluş­tu­ru­lan banka he­sap­la­rı­na, ve 25.252.280TL SMS yo­luy­la olmak üzere top­lam 30.564.365TL yar­dım top­lan­mış­tır.

Arama Kur­tar­ma Ça­lış­ma­la­rı Devam Edi­yor

Ela­zığ şehir mer­ke­zin­de, 1 bina en­ka­zın­da arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı sür­mek­te­dir. Ça­lış­ma­lar, AFAD ko­or­di­nas­yo­nun­da 21 fark­lı kamu ku­ru­mu, sivil kurum ve ku­ru­luş­tan 3.829 per­so­nel, 22 arama kur­tar­ma kö­pe­ği, 568 kara aracı ve 5 hava ara­cıy­la devam edi­yor.

Afet­ze­de Va­tan­daş­la­rın İhti­yaç­la­rı Kar­şı­la­nı­yor

Böl­ge­de dep­rem­den et­ki­le­nen va­tan­daş­la­rın ba­rın­ma­dan bes­len­me­ye, sağ­lık­tan psi­ko­sos­yal des­te­ğe kadar tüm ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­nı­yor. Ay­rı­ca AFAD Baş­kan­lı­ğı, ge­rek­ti­ğin­de kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la Ela­zığ Va­li­li­ği em­ri­ne 3.000.000 TL, Ma­lat­ya Va­li­li­ği em­ri­ne 3.000.000 TL olmak üzere top­lam 6.000.000 TL acil yar­dım öde­ne­ği gön­der­di.

Hasar Tes­pi­ti Ya­pı­lan Bina Sa­yı­sı 2.945’e Yük­sel­di

Ela­zığ ve Ma­lat­ya'da in­ce­le­nen 2 bin 945 bi­na­dan 87'si yı­kıl­dı. Bun­lar­dan 1287'sinin ağır hasar al­dı­ğı, 56'sının orta ve 876'sının az ha­sar­lı ol­du­ğu be­lir­len­di. Acil ola­rak yı­kı­la­cak 12 bi­na­nın tes­pit edil­di­ği ça­lış­ma­lar­da, 627 bi­na­nın ise ha­sar­sız ol­du­ğu tes­pit edil­di.

İhti­yaç Mal­ze­me­si Ulaş­tı­ran Tır Sa­yı­sı 278’e Çıktı

AFAD Baş­kan­lı­ğı, böl­ge­ye 305 tır ile yar­dım ulaş­tır­dı. Böl­ge­ye, AFAD ko­or­di­nas­yo­nun­da top­lam 24.402 aile ça­dı­rı, 400 genel mak­sat­lı çadır, 26.501 yatak, 62.963 bat­ta­ni­ye, 3.651 ısı­tı­cı, 6.436 adet gıda ko­li­si sevk edil­di.
 

Bu haber 425 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
SIRADA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VAR
SIRADA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VAR
YAZIK OLDU ELAZIĞ’A
YAZIK OLDU ELAZIĞ’A